fbpx
Obraz Ładujący
Plecy

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
zrobtoznami.online

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep zrobtoznami.online działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym zrobtoznami.online prowadzony jest przez Jakuba Garnis prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZTZNO Jakub Garnis wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: , ul. Krokwi 30a/25, 03-114 Warszawa, NIP: 5213203155, REGON 521240459, adres poczty elektronicznej: zrobroznamionline@gmail.com, numer telefonu kontaktowego: 508319743.
 3. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego.
 4. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez zrobtoznami.online, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest usługodawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 6. Każdy usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych sklepu zrobtoznami.online zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. DZIEŃ ROBOCZY: to jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA: formularz dostępny na stronie internetowej zrobtoznami.online umożliwiający złożenie zamówienia, czyli dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży ze sposobem dostawy i płatności.
 3. KLIENT/USŁUGOBIORCA: (a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (b) osoba prawna; albo (c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą.
 4. KODEKS CYWILNY: ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. NEWSLETTER: usługa elektroniczna pozwalająca klientowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez klienta adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od usługodawcy, dotyczących produktów dostępnych w sklepie, promocjach i innych cyklicznych treści o charakterze edukacyjnym.
 6. PRODUKT: dostępny w sklepie produkt z treściami cyfrowymi, rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
 7. REGULAMIN: niniejszy regulamin sklepu pod adresem zrobtoznami.online.
 8. SKLEP: sklep internetowy usługodawcy działająca pod adresem zrobtoznami.online.
 9. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA: firma ZTZNO Jakub Garnis, ul. Krokwi 30a/25, 03-114 Warszawa, NIP: 5213203155
 10. SYSTEM OPINII: usługa elektroniczna udostępniona klientom przez usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji.
 11. TREŚCI CYFROWE: dane wytwarzane i dostarczane przez sprzedawcę w formie cyfrowej.
 12. UMOWA SPRZEDAŻY: umowa sprzedaży produktu zawarta między klientem, a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA: usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu.
 14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 15. ZAMÓWIENIE: oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Treści cyfrowe oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 3. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach.
 4. Cena produktu może ulec zmianie w szczególności w wyniku indywidualnie ustalonych warunków między sprzedawcą, a klientem.
 5. Zamówienia można składać: poprzez witrynę internetową za pomocą formularza zamówień (sklep zrobtoznami.online) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
 6. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepu przez klienta jest zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania zamówienia. Składając zamówienie klient zgadza się na postanowienia i zapisy niniejszego regulaminu.

IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia umowy sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez klienta zamówienia udostępnionymi przez sprzedawcę sposobami, zgodnie z paragrafem IV. pkt 5 oraz 6.
 2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji powoduje związanie klienta jego zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.: Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zawiera: potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 4. Z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3 zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem, a sprzedawcą.
 5. Każda sfinalizowana (opłacona) umowa sprzedaży potwierdzona jest dowodem zakupu w postaci paragonu, rachunku lub faktury.

V. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: tradycyjny przelew bankowy oraz transakcje płatnościami elektronicznymi  przeprowadzone zgodnie z wyborem Klienta – Płatność BLIKIEM lub płatność szybkim przelewem Paynow czyli usługę świadczona przez mBank.
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Produkt elektroniczny zostanie dostarczony dla klienta za pomocą e-maila. Usługodawca dostarczy produkt klientowi po odnotowaniu wpłaty na konto banków usługodawcy.

VI. TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Czas kompletowania treści cyfrowych wynosi 7 dni roboczych lub jest indywidualnie ustalany z klientem. Do czasu kompletowania nie wlicza się okresu, w którym dokonywane są korekty lub zmiany w produkcie stanowiącym treści cyfrowe.
 2. Zakupione w sklepie produkty stanowiące treści cyfrowe są wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez klienta podczas składania zamówienia w formularzy zamówienia.
 3. Produkty stanowiące usługi są świadczone na warunkach podanych w ich opisie. Przeniesienie praw autorskich do strony internetowej wykonanej w ramach zakupionej w sklepie usługi, wymaga podpisania odrębnej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

VII. REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Zawiadomienia o wadach dotyczących produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zrobtoznamionline@gmail.com
 2. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
 4. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana za pośrednictwem wiadomości e-mail.

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem zrobtoznami.online korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością sprzedawcy. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony zrobtoznami.online, bez zgody usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony zrobtoznami.online stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej sklepu pod adresem zrobtoznami.online należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej sklepu pod adresem zrobtoznami.online użyte są w celach informacyjnych.

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży między sklepem, a klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 1. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.